polish flag english flag

Przyroda

Zachód słońca szeroki

Rzeki i jeziora

Na stosunki wodne obszaru wpływają głównie górne części dorzeczy rzek Słupi i Łupawy, występuje ponadto szereg mniejszych rzeczek, strumieni i kanałów uchodzących bezpośrednio do morza lub jezior przymorskich. Największe z nich to graniczące z lasami jezioro Gardno oraz jezioro Wicko, będące dawnymi zatokami Bałtyku, zamknięte później mierzejami. Wyspa Kamienna leżąca na jeziorze Gardno to powierzchnia ok. 0,6 ha w zachodniej części jeziora. Na wyspie zbudowanej z głazów narzutowych gnieżdżą się mewa srebrzysta oraz kormoran czarny. Na skutek nadmiernego zagęszczenia, licznie występujące gatunki ptaków lęgowych walczą ze sobą o dominację. Występuje tu hełmiatka, jedna z najpiękniejszych i najrzadszych kaczek w Polsce.

Tzw. Birdwatching jest bardzo popularny. Na rzekach organizowane są połowy, a początek sezonu wędkarskiego zaczyna się 1 stycznia, a na Słupii organizowane są połowy łososia. Imprezy są typowo pozasezonowe, gdyż są limitowane są okresami ochronnymi dla ryb. Okresy połowowe występują głównie poza sezonem letnim, różnie w zależności od gatunku ryb. Organizowane są także spływy kajakowe Słupią, oraz zwiedzać można o każdej porze roku usytułowane nad Słupią elektrownie wodne. Szlak elektrowni wodnych omówiony jest przy okazji szlaków turystycznych.

Flora zbiorowisk wodnych

Flora zbiorowisk wodnych różnicuje się w zależności od stref, w jakich występuje. Wspomniane wielkie, płytkie jeziora: Łebsko i Gardno są pozostałością dawnej zatoki morskiej. Wpływają do nich wody Łeby i Pustynki, a także innych cieków. Istotne jest nadmierny rozrost planktonu, co powoduje spadek przejrzystości wód. Potęgowany przez silne wiatry burzące wodę. Jeziora Dołgie Wielkie i Małe to zbiorniki o bardzo czystych wodach. Te dwa rodzaje wód determinują znaczną część występujących w jeziorach gatunków. (Lipczyński 2002) Roślinność pasa szuwarów nadbrzeżnych to głownie trzcina pospolita, ponadto pałka, sporadycznie łączeń baldaszkowy, turzyca błotna i zaostrzona. Miejscami dominuje oczeret jeziorny z pałką szerokolistną i jeżogłówką gałęzistą. W niewielkich zgrupowaniach występują: tatarak, kropidło wodne, mozga trzcinowata i inne. Przybrzeżne wody porastają liczne grążele żółte i grzybienie białe i północne, (jez. Dołgie). W jeziorze Dołgie wielkie rosną gatunki typowe dla jezior lobeliowych: wywłócznik skrętoległy, brzeżyca jednokwiatowa, sporadycznie lobelia jeziorna i poryblin jeziorny, rozpowszechnione są ponikło błotne.

Wydmy

Największe góry piasku na polskim wybrzeżu, w dużej części są gołe, nie występuje na nich żadna roślinność. Znaczne przemieszczanie się piasków, tworzenie się barchanów, wydm, riplemarków uniemożliwia życie jakimkolwiek roślinom. W miejscach spokojniejszych, mniej narażonych na ciągłe przesypywanie piaskiem warunki do rozwoju znajdują wybitnie pionierskie rośliny o długich korzeniach, trawy; piaskownica zwyczajna, wydmuchrzyca piaskowa i szczotlicha siwa. Dość częsta jest honkenia piaskowa. Wszystkie te rośliny mają zdolność szybkiego rozwoju długiego systemu korzeniowego zdolnego do pobierania potrzebnej wody i minerałów zarówno z piasku z głębi wydm jak i z ziemi.

Świat zwierzęcy

Świat zwierzęcy jest bardzo bogato reprezentowany przez wszystkie grupy zwierząt. Wśród znacznej ilości owadów bytuje tu blisko 30 gatunków objętych ścisłą ochrona gatunkową. Mięczaki to niemal 70 gatunków. W dwóch gromadach: ślimaków i małży pospolity w Bałtyku omułek jadalny tworzy podwodne ławice, z kolei słodkowodna szczeżuja wielka jest najrzadszym małżem i podlega ścisłej ochronie. W trakcie wieczornego spaceru można spotkać zmieraczka plażowego. Jest dziś rzadkością, ginie głównie zadeptywany przez nieuważnych turystów. Pełni ważna rolę, jest sanitariuszem plaży, odżywia się martwą materią organiczną.

W wielu jeziorach, jak również w wodach morza występuje wiele gatunków ryb. Pośród 60 gatunków są ryby słodkowodne i morskie, są też takie, które żyją w słonych wodach przybrzeżnych i w jeziorach. To gatunki dwuśrodowiskowe takie jak: łosoś, węgorz i minóg morski. Gady i płazy reprezentowane przez niemal dwadzieścia gatunków. Stwierdzono tu ropuchy: szarą i paskówkę, żaby śmieszkę, trawną, jeziorkową, moczarową i wodną, poza tym grzebiuszka. Są tu jaszczurki żyworodna i zwinka, traszki: grzebieniasta i zwyczajna, padalec i węże: zaskroniec i żmija zygzakowata. Wszystkie gady i płazy są pod ochroną i godne obejrzenia niekoniecznie latem.

Przyroda-System obszarów ochrony przyrody

Obszar Pobrzeża jest objęty ochroną, a to gwarantuje spokój i skupia wielką ilość ptaków. Ogółem stwierdzono 257 gatunków, w tym 144 lęgowe, dalszych kilkadziesiąt prawdopodobnie gniazdujących. W okresie przelotów na wodach jezior i okolicznych łąkach i torfowiskach pojawia się kilkadziesiąt do kilkuset tysięcy ptaków. Założono dla nich rezerwat Modła i Wyspa Kamienna na Gardnie. Dowodzi to wielkiej atrakcyjności tych terenów dla ptaków. Wśród wielkiej rzeszy ptaków znajdziemy zarówno gatunki popularne jak perkozy, krzyżówki, żurawie czy nadmorskie mewy, rybitwy czy alki, spotkać tez można wielkie rzadkości jak puchacza, bielika, czarnego bociana czy mniejsze; sieweczka obrożna, kszyk lub rycyk. Ssaki również stanowią różnorodną grupę. Bytuje tu 10 gatunków nietoperzy, w tym notowane w polskiej czerwonej księdze: mopek, borowiec wielki i mroczek posrebrzany. Spotkać można także bardzo rzadkiego borsuka, zająca szaraka, jenota. Często napotkamy dzika, sarnę lub jelenia, a także foki.

Obszary chronione

Na terenie gminy znajduje się ogółem 6.373,7 ha obszarów prawnie chronionych, z tego:
 • parki narodowe stanowią obszar 288,7 ha (tj. 1,3% powierzchni gminy),
 • rezerwaty przyrody stanowią obszar 213,6 ha (tj. 1,0% powierzchni gminy),
 • obszary chronionego krajobrazu zajmują 5.836,0 ha (tj. 26,8% powierzchni gminy),
 • użytki ekologiczne – łącznie 59 obiektów o łącznej powierzchni 229,9 ha obejmują głównie śródleśne tereny podmokłe, miejsca występowania chronionych i rzadkich gatunków roślin i zwierząt.
Na terenach gminy Ustka i okolic występują obszary i obiekty chronione:
 • Słowiński Park Narodowy, uznany przez UNESCO za Światowy Rezerwat Biosfery. Park został również objęty ochroną w ramach europejskiej sieci Natura 2000. Jego dokładniejszy opis poniżej.
 • Rezerwat przyrody „Jezioro Modła” o pow. 194,8 ha, obejmujący jezioro wraz z otaczającymi nieużytkami. Rezerwat przyrodniczo-ornitologiczny i wodno-roślinny utworzony w celu ochrony licznych lęgowisk ptactwa wodnego oraz zespołu roślinności wodnej i szuwarowej. Obowiązuje tam zakaz kąpieli i uprawiania sportów wodnych, przebywania poza miejscami wyznaczonymi i polowań.
 • Na pograniczu miasta i gminy Ustka, pomiędzy korytem rzeki Słupi, a torem kolejowym znajduje się rezerwat „Buczyna nad Słupią”. Jest to 18,92 ha kompleks zbiorowisk roślinnych w sąsiedztwie z drzewostanem bukowym.
 • Obszar Chronionego Krajobrazu „Pas pobrzeża na zachód od Ustki” o pow. ok. 7.520 ha, z czego w gminie Ustka znajduje się jego wschodnia część o pow. 2.500 ha. Jest to teren bezpośrednio przyległy do morza, z wydmami, klifem jarosławskim, porośniętym rokitnikiem zwyczajnym oraz cenne dwa przymorskie jeziora Wicko i Modła.
 • Obszar Chronionego Krajobrazu „Pas pobrzeża na wschód od Ustki” o pow. 3.336 ha, położony od miejscowości Rowy do wschodniej granicy miasta Ustka. Główne jego walory to plaże, wydmy, klif oraz lasy które stanowią 45% powierzchni obszaru.
 • Park Krajobrazowy „Dolina Słupi”. Fragment Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi”, który obejmuje obszar od środkowego biegu rzeki Słupi i jej zlewni, aż do ujścia. Cały obszar Parku wynosi 37.040 ha, a wraz z otuliną 83.170 ha. Jest on parkiem typu dolinnego, o dużej lesistości (72%), unikatowy krajobrazowo (liczne strumienie, oczka wodne i jeziora oraz dolinki) stanowi wyjątkowe środowisko dla wielu rzadkich gatunków flory i fauny. W roku 2004 Park został włączony do europejskiej sieci Natura 2000.
 • Pomniki przyrody – łącznie 87 obiektów, głównie pojedynczych drzew, w tym 3 obiekty wpisane do rejestru Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
 • W gminie znajdują się strefy ochrony uzdrowiskowej B i C uzdrowiska Ustka. Wzdłuż linii brzegowej morza wyznaczony jest pas techniczny i pas ochronny brzegu morskiego, w celu utrzymania brzegu w stanie zgodnym z wymogami bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

Copyright by Joanna Widy